DE BESTE PRODUCTEN VOOR EEN LAAG MAANDBEDRAG – GRATIS BEZORGING & INSTALLATIE – GARANTIE GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD – REFURBISHED EN NIEUW

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd (hierna: Overeenkomst), tussen Ommo (onderdeel van Vlavio B.V.), gevestigd te Den Haag aan de Santiagosingel 43 geregistreerd in het handelsregister onder nummer 71561773 en Huurder op grond waarvan Ommo aan Huurder zaken en/of diensten levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt (hierna: Product), van het ogenblik af, dat Huurder aan Ommo om een aanbieding vraagt, dan wel Ommo, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.
  1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ommo en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  1.3 Alle aanbiedingen van Ommo geschieden vrijblijvend.
  1.4 Ommo behoudt zich het recht voor om bij huurder een kredietwaardigheidstoets af te nemen en op basis van zo’n toets een huuraanvraag af te wijzen.
 2. Totstandkoming Overeenkomst
  2.1 De Overeenkomst komt tot stand na (digitale) ondertekening door Huurder en Ommo.
  2.2 Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien de Huurder uitdrukkelijk heeft verzocht om nakoming van de Overeenkomst door Ommo gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Huurder wanneer de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden de huur verschuldigd voor de periode dat Huurder het Product in gebruik heeft gehad.
 3.  Gebruik van het Product door Huurder
  3.1 Huurder is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Huurder Ommo daarvan terstond telefonisch en/of per e-mail op de hoogte stellen.
  3.2 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
  3.3 Huurder zal bij de aflevering en het gebruik van door Ommo geleverde producten, alle instructies van Ommo en de fabrikant van het betreffende Product opvolgen.
  3.4 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Ommo hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  3.5 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Ommo de toestand daarvan kan inspecteren.
  3.6 Indien Huurder constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan en/of als gevolg van het gebruik van het Product voordoet dient hij Ommo daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Huurder vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Ommo is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.
  3.7 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Huurder daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Ommo onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
  3.8 Het door Ommo aan Huurder ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Ommo, tenzij Huurder het Product van Ommo heeft gekocht als hierna onder artikel 10 bedoeld.
  3.9 Huurder verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ommo naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven. De Huurder verhuurt het Product niet onder en Huurder is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Ommo, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Huurder.
 4. Huurprijs
  4.1 De huur wordt berekend vanaf de 27ste van de maand waarin het Product wordt geleverd. Dit houdt in dat Huurder een periode huurt tegen gereduceerd tarief.
  4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  4.3 De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het inflatiecijfer voor de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt éénmaal per jaar door Ommo vastgesteld.
  4.4 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen aan de Huurder worden doorbelast.
  4.5 Behalve wanneer de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit kan Ommo de huurprijs gedurende de eerste drie maanden van de Overeenkomst niet verhogen.
 5. (Niet tijdige) betaling
  5.1 Betaling van de eerste termijn van de huurprijs wordt gefactureerd bij de eerste maandelijkse betaling. De eerste maandelijkse betaling vindt plaats op de eerste vervaldag na levering van het Product. Betaling van de vervolgtermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor Huurder aan Ommo toestemming geeft. 
  5.2 Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt periodiek plaats.
  5.3 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst en komt Huurder in verzuim.
  5.4 Bij niet tijdige betaling na de tweede aanmaning is Huurder de volgende kosten aan Ommo verschuldigd:
  a. De wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;
  b. Administratiekosten zoals die jaarlijks door Ommo worden vastgesteld;
  c. Aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door Ommo vastgesteld.
  5.5 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Ommo gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Ommo de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.
  5.6 Bij niet tijdige betaling is Ommo gerechtigd om het gehuurde product op afstand uit te zetten of te blokkeren.
  5.7 Alle aan Huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.
 6. Garantie, onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product
  6.1 Alle door Ommo geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Ommo verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Huurder zich tot de bij Ommo beschikbare specialisten te wenden.
  6.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Ommo de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.
  6.3 Ommo verricht noodzakelijk controles, onderhoud en reparaties aan het Product.
  6.4 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Ommo het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
  6.5 Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Ommo , tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Ommo in dat geval de kosten die Ommo moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.
  6.6 Controles, onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Ommo het Product voor onderhoud en reparaties moet meenemen, zal Ommo voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.
  6.7 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Ommo dit vervangen door een gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
  6.8 Huurder is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.
  6.9 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water-of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Ommo moet maken om het Product te repareren of te vervangen.
  6.10 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Huurder aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 De aansprakelijkheid van Ommo uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
  7.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Ommo slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis.
  7.3 Ommo is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.
  7.4 Ommo is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen van (of bij aanbieders/leveranciers van) energieleveranties en/of telecommunicatiediensten/verbindingen, het niet functioneren van accu’s en/of batterijen, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade en alle andere oorzaken die niet aan Ommo verweten kunnen worden of niet voor risico van Ommo komen als gevolg waarvan de door Ommo geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of
  diensten niet (naar behoren) functioneren.
  7.5 Huurder is gehouden zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van huurder. Op eerste verzoek van Ommo verleent huurder inzage in de polis van voornoemde verzekering.
 8. Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging
  8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
  8.2 Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
  8.3 Ommo heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:
  a. Insolvent is/dreigt te worden;
  b. Al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder het faillissement wordt
  aangevraagd;
  c. Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Huurder op zaken waarin of waarop zich zaken van Ommo bevinden;
  d. Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor Huurder is ingediend;
  e. Overlijdt;
  f. Onder curatele is of zal worden gesteld;
  g. Zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Ommo de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;
  h. Het Product door diefstal niet meer in bezit heeft.
  Ommo zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  8.4 Na verloop van de termijn om de Overeenkomst te ontbinden als bedoeld in artikel 2.2 heeft Ommo bij tussentijdse beëindiging het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:
  a. € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt teruggegeven;
  b. Het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, gemaximeerd tot de huurtermijnen die 12 maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn;
  c. De vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet binnen 2 weken na beëindiging aan Ommo wordt teruggegeven. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door Ommo vastgesteld.
 9. Beëindiging Overeenkomst
  9.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Ommo het recht het Product op te halen en geeft Huurder Ommo toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.
  9.2 Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst
  tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet teruggeeft, is Huurder aan Ommo een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopprijs, die geldt op het moment van beëindiging.
  9.3 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Ommo heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Ommo vastgesteld.
  9.4 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.
 10. Diversen
  10.1 Ommo zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de Overeenkomst c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, aan derden over te dragen. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Huurder bij voorbaat aan Ommo de daarvoor vereiste toestemming of medewerking. Ommo blijft jegens de Huurder naast deze derde(n)
  aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de Huurder en Ommo expliciet anders overeenkomen.
  10.2 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Ommo .
  10.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.